วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

Last updated: 2022-01-11  |  783 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

วัดสุวรรณคีรีวิหาร
       ประวัติวัดสุวรรณคีรีวิหาร

          วัดสุวรรณคีรีวิหาร เดิมมีชื่อว่าวัดสุวรรณคีรีทาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหน้าเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง วัดสุวรรณคีรีวิหารหรือวัดหน้าเมือง เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนอง เดิมวัดตั้งอยู่ริมคลองหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง แต่เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำริมคลอง ในฤดูฝนจึงเกิดน้ำท่วม ทำให้พระ-เณรต้องย้ายวัด เมื่อน้ำลดจึงกลับมาแต่ต้องเจอสภาพน้ำขุ่นไม่สามารถใช้ได้ด้วยมีการทำเหมืองแร่เหนือคลอง ทำให้วัดมีสภาพเหมือนวัดร้าง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองระนอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2433 ทรงทราบเหตุการณ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัตนเศรษฐีเจ้าเมืองระนองสมัยนั้น ดำเนินการหาที่ดินสร้างวัดขึ้นใหม่แทนวัดเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมได้แล้วพระราชทานที่เขตพระอุโบสถ ยาว 14 วา 2 ศอก กว้าง 8 วา 2 ศอก ให้เป็นทิ่วิสุงคามสีมา ยกเป็นแผนกหนึ่งต่างจากราชอาณาจักร เป็นที่วิเศษสำหรับพระสงฆ์ได้อาศัยทำสังฆกรรม และโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีทาราม มาสวดถอนและผูกพัทธสีมา และพระราชทานนามว่าวัดสุวรรณคีรีวิหาร ปรากฏตามประกาศพระบรมราชโองการ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2437

 

          พระเจดีย์ดาธุ เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่า รูปทรงกลมยกฐานสูงจากพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมจากฐานถึงยอดฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร มีกำแพงโดยรอบทั้งสี่ด้านสูงประมาณ 1 เมตรแต่ละด้านของกำแพงมีประตูทางเข้ากว้างประมาณ 2 เมตร ตัวเจดีย์และกำแพงฉาบด้วยปูนทาสีขาว ส่วนยอดฉัตรของเจดีย์ทำด้วยทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉัตรเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า เจดีย์นี้สร้างประมาณ 100 ปี ผู้สร้างคือนางพั่วไซ่ข่าย มีสามีชื่ออูอาวเม ซึ่งเป็นโหรในราชสำนักพม่า ได้อพยพอยู่ในจังหวัดระนอง และด้วยเป็นผู้ที่ฐานะดี มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างเจดีย์นี้ถวาย โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเพราะมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้สร้างเจดีย์ถวายในพระพุทธศาสนาแล้ว จะเป็นการสร้างบุญบารมี ให้กับผู้สร้างในทุกภพทุกชาติ ปัจจุบันทายาทของท่าน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่ได้อพยพจากพม่ามาอยู่ที่จังหวัดระนอง จะช่วยกันความสะอาด และบูรณะสภาพโดยตลอด ทำให้พระเจดีย์มีความสวยงาม เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวระนองและนับเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

Powered by MakeWebEasy.com